KAUNO R. RAUDONDVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2022–2026 M. STRATEGINIO PLANO PRIORITETINĖS KRYPTYS, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

Misija: šiuolaikiška, inovatyvi, besimokanti organizacija, teikianti kokybiškas ikimokyklinio (priešmokyklinio) ugdymo paslaugas, glaudžiai bendradarbiaujanti su ugdytinių tėvais (globėjais), tenkinanti ugdytinių saviraiškos, saviugdos bei socializacijos poreikius.

Vizija: sveikas, smalsus, sumanus, socialiai atsakingas, laimingas ugdytinis, besiugdantis individualius poreikius atitinkančioje, emociškai saugioje bei sveikatai palankioje ugdymo(si) aplinkoje.

Vertybės: inovatyvumas, profesionalumas, sveikata, bendruomeniškumas.

Filosofija: „Vaikams turime suteikti du dalykus – šaknis ir sparnus“ (Hodding Carter).

I. PRIORITETINĖ KRYPTIS. Kokybiškas ir kūrybiškas vaikų ugdymas (sis).

1.1. Tikslas. Organizuoti kokybišką ugdymosi procesą vadovaujantis ugdymo kaitos tendencijomis, grindžiamą bendruomeniškumu, vykdant nuolatinę refleksiją.

Uždaviniai:

1.1.1. Įgyvendinti ugdymo programas kūrybingai ir veiksmingai integruojant socialinio-emocinio ugdymo, STE(A)M metodo, sveikos gyvensenos ugdymosi programas, siekiant ugdytinių ugdymosi pažangos.

1.1.2. Tobulinti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų kompetenciją įtraukiojo ugdymo srityje, formuoti veiklią, atsakingą ir sutelktą bendruomenę, gebančią kūrybiškai dirbti komandose.

II. PRIORITETINĖ KRYPTIS. Bendruomenės narių sąveikos ryšių ir partnerystės stiprinimas.

2.1. Tikslas. Skatinti aktyvesnį šeimos, socialinių partnerių įsitraukimą į vaikų ugdymosi procesą Lopšelyje-darželyje.

Uždaviniai:

2.1.1. Aktyvinti tėvų dalyvavimą ugdymo procese, ieškant įvairių, patrauklių bendradarbiavimo formų, informacijos perteikimo būdų.

2.1.2. Puoselėti pozityvią, šiuolaikišką organizacinę kultūrą tarp Lopšelio-darželio bendruomenės narių ir socialinių partnerių.

III. PRIORITETINĖ KRYPTIS. Saugios, funkcionalios aplinkos kūrimas.

3.1. Tikslas: Kurti saugią, funkcionalią, šiuolaikišką, technologiškai turtingą ugdymo(si) aplinką.

Uždaviniai:

3.1.1. Gerinti ugdymo(si) sąlygas atnaujinant ir kuriant naujas ugdymo(si) erdves.

3.1.2. Ugdyti vaikus įtraukiančiose ir įgalinančiose ugdytis kiekvieną vaiką edukacinėse erdvėse, prasmingai naudojant patrauklias, šiuolaikiškas priemones.