Dėmesys STEM veikloms Lopšelio-darželio „Vyturėlis” Strateginiame plane