Dėmesys STEM veikloms Lopšelio-darželio „Vyturėlis” Veiklos plane